Product

HOME > Product Introduction
Product Introduction
 • KS 인증마크
 • 녹색기술인증(제품)
 • 특허실용신안
 • 우수조달물품
 • 환경표지제품
 • 고효율기자재
 • 녹색기술인증
 • 여성기업제품
 • 단체표준인증
 • KC 인증마크
 • 한국도로공사
 • 품질보증조달물품
 • G-PASS기업
 • ZOOMOK-PLW50C

  Products Name:LED Flat light

  Item identification number:23261254

  Standard:1200 X 300 X 22.8

  Generator support:50W

 • GASL-14

  Products Name:Complex Colonade Directed Light

  Item identification number:22866060

  Standard:Ø165 X 2058

  Generator support:98W

 • GASL-08

  Products Name:LED Flood light

  Item identification number:22858974

  Standard:Ø190 X 230 X 84

  Generator support:35W

 • GASL-09

  Products Name:LED Flood light

  Item identification number:22858975

  Standard:Ø140 X 180 X 72

  Generator support:25W

 • GASL-11

  Products Name:LED Flood light

  Item identification number:22866061

  Standard:Ø163 X 276

  Generator support:38W

 • GASL-12

  Products Name:LED Flood light

  Item identification number:22866062

  Standard:Ø163 X 276

  Generator support:22W

 • GASL-F50

  Products Name:LED Flood light

  Item identification number:23253708

  Standard:243 X 300 X 192

  Generator support:50W

 • GASL-PL25

  Products Name:LED Landscape luminaire

  Item identification number:23301616

  Standard:238 X 178 X 36.6

  Generator support:25W

 • GASL-PL50

  Products Name:LED Landscape luminaire

  Item identification number:23301617

  Standard:238 X 178 X 36.6

  Generator support:50W

 • GASL-PL100

  Products Name:LED Landscape luminaire

  Item identification number:23301618

  Standard:398 X 180 X 36.6

  Generator support:100W

 • LED_MODULE-25

  Products Name:LED Landscape luminaire

  Item identification number:23311679

  Standard:150 X 65 X 36.6

  Generator support:25W

 • ZOOMOK-WL24

  Products Name:LED Landscape luminaire

  Item identification number:23448092

  Standard:236 X 236 X 95

  Generator support:24W

 • GLAP-C1-9M-D

  Products Name:Steel light pole

  Item identification number:23151077

  Standard:200 X 200 X 3.5over X 9M

  Generator support:STK400

 • GLAP-C2-9M-D

  Products Name:Steel light pole

  Item identification number:23151076

  Standard:200 X 200 X 3.5over X 9M

  Generator support:STK400

 • GLAP-S1-4M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22889736

  Standard:Ø165 X 2T X 4M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S2-4M-2-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22889737

  Standard:Ø165 X 2T X 4M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S1-9M-1-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22889739

  Standard:Ø165 X 2T X 9M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S2-9M-2-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22889738

  Standard:Ø216 X 2T X 9M

  Generator support:STS304

 • GLAP-S2-10M-2-bulb type

  Products Name:Stainless steel light pole

  Item identification number:22951953

  Standard:Ø216 X 3T X 10M

  Generator support:STS304

 • GA-LABEL-1

  Products Name:Label of light pole

  Item identification number:22859797

  Standard:120 X 170

닫기