Product

HOME > Product Introduction
Product Introduction
 • KS 인증마크
 • 녹색기술인증(제품)
 • 특허실용신안
 • 우수조달물품
 • 환경표지제품
 • 고효율기자재
 • 녹색기술인증
 • 여성기업제품
 • 단체표준인증
 • KC 인증마크
 • 한국도로공사
 • 품질보증조달물품
 • G-PASS기업
 • GA-AB-1

  Products Name:Anchor bolt

  Item identification number:22859796

  Standard:170 X 170 X ∅19

 • GA-AB-2

  Products Name:Anchor bolt

  Item identification number:22859795

  Standard:230 X 230 X ∅22

 • GLAM-S0-1

  Products Name:Attachment Pole Arm

  Item identification number:22338296

  Standard:∅60.5 X 2.0 X 600~2,000

 • GLAM-S1-1

  Products Name:Attachment 1-Arm

  Item identification number:22338295

  Standard:∅60.5 X 2.0 X 600~2,000

 • GLAM-S2-1

  Products Name:Attachment 2-Arm

  Item identification number:22338294

  Standard:∅60.5 X 2.0 X 600~1,400

 • GA-COVER

  Products Name:Base Cover

  Item identification number:22843662

  Standard:∅420 X ∅220 X 230

 • GA-COVER-1

  Products Name:Base Cover

  Item identification number:22856093

  Standard:∅320 X ∅170 X 180

 • zoomok-sp-3

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859095

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:4,955 X 3,952 X 2,600

 • zoomok-sp-5

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859094

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:8,245 X 3,952 X 2,600

 • zoomok-sp-10

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859093

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:16,470 X 3,952 X 2,600

 • zoomok-sp-15

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859092

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:24,695 X 3,952 X 2,600

 • zoomok-sp-20

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859091

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:32,920 X 3,952 X 2,600

 • zoomok-sp-25

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859090

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:24,595 X 6,600 X 2,600

 • zoomok-sp-30

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859089

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:29,510 X 6,600 X 2,600

 • zoomok-sp-35

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859088

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:34,425 X 6,600 X 2,600

 • zoomok-sp-40

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859087

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:39,340 X 6,600 X 2,600

 • zoomok-sp-45

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859086

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:44,255 X 6,600 X 2,600

 • zoomok-sp-50

  Products Name:Solar lighting generator

  Item identification number:22859085

  Standard:981 X 1,643 X 40

  Generator support:49,170 X 6,600 X 2,600

 • zoomok-sp-3st

  Products Name:Generator support

  Item identification number:22859084

  Standard:5,336 X 2.993 X 2,456

 • zoomok-sp-5st

  Products Name:Generator support

  Item identification number:22859083

  Standard:9,810 X 2,993 X 2,456

닫기